قابل توجه حاج کاظم و بقيه دوستان

 

به رغم مدعيانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست

 

جمال چهره تو حجت موجه ماست

يا حق!!