دعا کنيد بيايد امام و رهبر ما...

سلام...

اولين نظر درباره پيشنهاد ديروز را آقای دلشاد داده اند که هيچ نشانی از خودشان نگذاشته اند:

به نظر من آقاي خامنه اي جدا از بحث ولايت فقيه ، خودشان شخصيت مستقل و ممتازي از نظر علم و اگاهي دارند و هيچگاه به شخصيت ايشان به طور مستقل پرداخته نشده، همين خصوصيات بارز و شخصيت خاص ايشان است كه به وي شايستگي جايگاه ولايت فقيه و رهبري را داده است.

 

نقل روايت نه به آسانی است                               سيد ما بين که خراسانی است

 

بچه ها شما را به خدا دعا کنيد... وضعم  خيلی خراب است...

يا حق!!