سلام...

ببخشيد اينقدر دير دارم به روز می کنم. باور کنيد سرم خيلی شلوغ شده. امتحانها از يک طرف و کلی کار ديگه... بگذريم. خطبه ها رو اميدوارم شنيده باشيد. چشم انداز بيست ساله نظام رو هم آقا ابلاغ کردند. بعد بيشتر درباره آن خواهم نوشت...

بچه ها سفره را دارند جمع می کنند... هر کی تنهايی بخوره حرومش باشه!!

راستی لو گو را مغز سالم فرستاده که لينکش را گذاشتم... دستش درد نکنه!

التماس دعا... يا حق!!