نامه 28 انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههای کشور به رهبر انقلاب


آقاي خامنه اي، سلام!

مي دانيد چرا آقاي خامنه اي خطابتان كرديم؟ مي خواهيم براي يك بار هم كه شده همان گونه كه مي خواهيد صدايتان كنيم. همان گونه كه در نجواهاي شبانه مان حضورتان را تا ظهور طلب مي كنيم. چه كج ميروند آنانيكه مي انديشند نه، كه گمان مي كنند شما از القاب و پيوندها خرسند مي شويد و چه بد مي شناسندتان آنانيكه فكر مي كنند گوهر وجوديتان بسته به القاب رهبري و آيت الله است.

و اما بعد، حوادث يك ماه گذشته داخل و خارج كشور و التهابات حاصل از آن ما را بر آن داشت تا به عنوان فرزندان دانشجوي شما نكاتي را يادآوري نماييم:

1-امروز شناخت حقيقت و صراط مستقيم كار چندان دشواري نيست ولي آنچه دشوار به نظر مي رسد انتخاب صراط حقيقت است، شايد زياد اغراق نباشد اگر بگوييم معاويه، علي عليه السلام را كمتر از مالك اشتر نمي شناخت! امروز خواصي كه روزي شما نهيبشان داديد يا ساكتند و يا مرعوب! راه را مي شناسند اما انتخاب نمي كنند! بنابر قول شهيد آويني، شايد اين سنت تاريخ است تا همه نسل ها و عصرها در آزموني عاشورايي يا در زير خيمه حسين عليه السلام بمانند و يا عبا بر سر كشيده و در سياهي شب گم شوند و شايد هم محصول خوب خرماي مدينه و كوفه و وعده حكومت ري نه اينكه چشم ها را بسته باشد، بلكه پاها را از رفتن باز داشته است.

2-آنچه ما مي فهميم پيوند ناميمون جمعي مزدور داخلي و دشمن خارجي است. اينان به اشاره سر انگشت آنان علم مخالفت برمي افرازند و آنان در حمايت اينان يقه پاره مي كنند. اينان جرج بوش را به سرزمين شهيدان فرامي خوانند و آنان در آرزو و هواي آمدن! درست مشابه همان شعار «امروز مهران، فردا تهران» يعني نفاق عريان! اگر روزي بيرق خط امام را پوشش اعمالشان كرده بودند، امروز از علم كردن پرچم چهل و هشت ستاره آمريكا هيچ ابايي ندارند. و فرزندان عبدالله ابن ابي مي خواهند از مدينه النبي بار ديگر يثرب بسازند! هيهات!
3-سكوتمان به مفهوم رضايت نيست نه چشممان بر حقيقت بسته مانده است و نه پايمان بر رفتن ترديد دارد. بغضمان را فرو خورده ايم اما نه زانو در بغل گرفته و مغموم بلكه ايستاده محكم و استوار. ولايتت را اصول يكصدوده قانون اساسي بر ما تحميل نكرده است بلكه در مكتب خميني عزيز آموختيم كه جايگاهت كجاست. هم او كه به عشقش مين ها را با پا خنثي مي كرديم! اگر مانده ايم، منتظريم!

4-بنابر وصيت خميني عزيز ما هيچگاه نگفته و نمي گوييم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود اما آينده را هم سياه نمي بينيم و بنا به قول رياست محترم جمهوري سياه نمايي نمي كنيم. اما آنچه در اين ميان به چشم مي خورد فاصله فراوان بين خواسته هاي مردم با شعارهاي اين جماعت مزدور است. اگر امروزه مردم از گراني ها رنج مي برند، از انحصارات دولتي گله مندند، از رفاه و بهداشت و خدمات درخور شأن خود محرومند، اين خواسته ها در كدامين شعار آشوب طلبان و يا مدعيان جنبش دانشجويي تجلي يافته است؟! آيا هنگامي كه شما اصلاحات را مبارزه با فقر و فساد و تبعيض معني كرديد همين جماعت برنياشفتند كه اصلاحات يعني آزادي بي حدوحصر حتي به قيمت لگدكوب كردن استقلال كشور و ارزش هاي ديني؟

و مي بينيم در سالي كه شما به عنوان سال خدمت رساني به مردم از آن ياد كرده ايد، با مردم چه كردند

5-امروز گروه معدودي كه خود را نمايندگان جنبش دانشجويي و وكيل و وصي قشر فهيم دانشجو معرفي مي كنند، نه در عرصه فراگيري علم و تحقيق مصداق دانشجو هستند و نه در وظيفه آگاه سازي جامعه به رسالت دانشجويي خود عمل مي كنند. اينان دو گروه اند: يكي جمعي سياست باز و عامل گروه هاي فشار خارج از دانشگاه كه مي دانيد چه مي كنند و ديگري گروهي از جوانان پاك و صادق كه فريب شعارهاي گروه اول را خورده و نمي دانند چه مي كنند. اينان نه در ميان جامعه دانشجويي جايگاهي دارند و نه با اقبال عمومي مواجهند. نفرت مردم از حركات زننده شان در هفته هاي اخير بهترين شاهد اين مدعاست. اما هرچه هست نقش گروه هاي فشار خارج از دانشگاه و لانه كرده در وزارت علوم غيرقابل انكار است
6-ما هم همانند شما معتقديم كه داستان غم انگيز صلح امام حسن عليه السلام دوباره تكرار نخواهد شد نه در مواجهه با كاخ سبزنشينان شام و نه كوفيان مذبذب كه در برابر كاخ سفيدنشينان سركش و نه كوفي صفتان داخلي! عاشورايي ديگر را انتظار مي كشي كه اين بار مسلم بن عقيل تنها نمي ماند، هاني به مسلخ نمي رود وحسين عليه السلام هيچ گاه بر تيغ خنجر بوسه نمي زند. اين بار سرهاي ديگري بر بالاي نيزه مي رود!
بر بلنداي سپهر روم و ري مي رود سرهاي ديگر روي ني

7- اگر چه اين جماعت مي پندارند كه شما هم اكنون مضطرب و نگران قافيه را باخته ايد اما با شناختي كه ما داريم خوب مي دانيم كه در آرامش هميشگي تان هدايت اين جماعت كج فهم را از خدا طلب مي كنيد و گندابه جسارت هايشان را همچون مالك اشتر با دعاهاي هدايت پاسخ مي گوييد و شايد اين هم از بركات عام خداوند بر اين جماعت است كه بنابر احساس خودشان، دشمنشان شما و ماييم! شمائي كه بر خطايشان چشم فرو مي بنديد و مائي كه از تنبيه شان دست كشيده ايم. شايد كه متنبه گردند!

1- انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها و مجتمع علوم پزشكي ايلام 2-علوم پزشكي رفسنجان 3-علوم پزشكي سبزوار 4-تربيت معلم تهران 5-دانشگاه اروميه 6-علوم پزشكي شاهد 7-پرستاري آبادان 8-علوم پزشكي قزوين 9-يزد 10-تربيت معلم كرج 11-علوم پزشكي اهواز 12-معماري شهيدبهشتي 13-كشاورزي رامسر 14-بندرعباس 15-دانشگاه شاهد 16-مركز آموزش عالي اميركبير اراك 17-علوم پزشكي همدان 18-پرستاري مامايي رامسر 19-آموزش عالي قم 20-دانشگاه سمنان 21-پرستاري آمل 22-علوم قضايي تهران 23-شهيد صدوقي يزد 24- دانشگاه كاشان 25-علوم پزشكي بابل 26-پيام نور گرمسار 27-علوم پزشكي شهيدبهشتي 28-شهيد چمران اهواز