بچه ها سلام...
۱-از محبت همه دوستان ممنونم.
۲-من مسافرت هستم برای همین هم مجبورم تلگرافی بنویسم...
۳-بچه ها یک جای کار گیر کرده... از همه خواهش می کنم دعا کنید...
۴-بیشتر نمی تونم توضیح بدهم.
اگر دعا کنید و جور بشود هفته بعد می گویم...
۵-خواهش... التماس...
۶-باز هم...!
۷-یا حق!!