بهار اومد بهار من نيومد

گل اومد گلعذار من نيومد

چراغ لاله روشن شد به صحرا

ولی چشم و چراغ من نيومد

یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن

۱- سلام

۲- عيدتان مبارک...

۳- دعا کنيد بيايد امام و رهبر ما...

۴- يا حق!!