از تو به یک اشاره...از ما به سر دویدن

 ۱- سلام.

۲- سال ۸۳ آغاز شد و سال ۸۲ تمام شد و روسياهی اش به ذغال ماند!(پيدا کنيد پرتقال فروش را!)

۳- متن پيام آقا را اينجا بخوانيد.

۴- پيام ما را هم اينجا بخوانيد:

از تو به يک اشاره ... از ما به سر دويدن

۵- آن کسانی که ‌خدمت رسانی به مردم را به اشتباه خدمت رسانيِ مردم! شنيده بودند امسال چطوری می خواهند جواب بدهند؟!

۶- خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان...تا سيه روی شود هر که در او غِش باشد

۷- يا حق!!