سلام.

 

چرا نظريه ولايت فقيه تنها شکل حکومت دينی تلقی می شود؟ (2)

 

۱-چون حکومت اسلامی بر اساس احکام اسلام اداره می شود فرد حاکم باید به احکام اسلام آشنایی کامل داشته باشد و در میان مسلمانان فقها(افراد فقیه از  ريشه «فقه» به معنی فهم عمیق) از همه بیشتر با احکام اسلام آشنایی دارند .

 

۲-در هر حکومتی فرد حاکم باید امین و درستکار باشد تا منافع فردی خودش را بر مصالح جامعه ترجیح ندهد که ما این ویژگی را در اسلام با تقوا بودن می گوییم.

 

۳-فرد حاکم باید آگاه به مسائل زمان خودش باشد چه مسائل داخل منطقه تحت حکومت خویش و چه مسائل خارج از آن تا در ارتباط با جوامع دیگر بتواند به خوبی از مصالح جامعه دفاع کند.

 

شروط دوم و سوم در همه حکومتها مد نظر قرار می گیرند و ممکن است فردی  باشد که از لحاظ اين دوشرط بسيار مناسب حکومت باشد اما چون حکومت اسلامی باید مطابق احکام اسلام اداره شود پس حاکم باید «فقیه»ی باشد که دو شرط بعدی را بیشتر از دیگران داشته باشد.

 

التماس دعا!

یا حق!!