۱-سلام...

 

۲- تسليت...: 

ای خوش آن روزی که ما در خانه مادر داشتیم

دیده بر رخســار مـاهــش مـا مـنــور داشتـیـم

کــاش آن روزی کــه زهـرا مــادر مـــا را زدنـــد

مـا میـان کـوچه یـک تن یــار و یــاور داشـتـیـم

کـاش آن روزی که زهرا گفت پهلویـم شکست

مـا در آن دم حـق حـفـظ جـان مـادر داشـتـیـم

هـر کـسـی جـسـم عـزیـزش روز بـردارد ولـی

ما کته جـسـم مـادر خود را به شب برداشتیم

 

 ۳-اهل دلی می گفت با اين ذکر امام زمان(عج) و خود حضرت زهرا(س) را ديده اند:

لعن الله ظالميک و غاصبيک و ضاربيک و قاتليک يا فاطمه

۴-التماس دعا... يا حق!!