سلام...

باز هم مثل پارسال شد... اصلا قرار نبود بياييم... اما باور کنيد يا نکنيد من الان اينها را دارم از مشهد می نويسم...

دعا کنيد معرفتش را داشته باشيم...

ان شاءالله نايب الزياره همه دوستان هستم...(چه غلط ها!!... بابا تو برادری ات رو ثابت کن ادعای ارث باشه برای بعد!)

التماس دعا... يا حق!!