سلام

مثل اين که خيلی دير کرده ام... بعضی ها که ديگر داشتند ازم نااميد می شدند! راستش من خودم خيلی وقته که...! بگذريم...

اين عکس ها رو که ديدم با خودم گفتم: ورزشکار هم نشديم تا...!

ان شاءالله از اين هفته سعی می کنم هر هفته به روز کنم.(گوش شيطون کر!)

التماس دعا... يا حق!!