۱- سلام...

۲- جايتان خالی هفته بعد از عاشورا امام رضا طلبيد... هر چند يک شب بيشتر مشهد نبودم ولی خيلی چسبيد!...

گرچه سر تا پای تو با شاه بود               حيف عمر اين سفر کوتاه بود...

۳- چون اسم اين وبلاگ را از نامه بچه های انجمن اسلامی مستقل به آقا گرفته بودم؛ گفتم حداقل متن خبر ديدار اين بچه ها با آقا را هم لينک کنم...

۴- اوضاع خيلی به هم ريخته است... دعا کنيد...

ای که گفتی با غمت دردم مداوا می کنی

من که مردم تا به کی امروز و فردا می کنی

يا بکش يا چاره ای ای دردمندان را دوا

تا به کی جان دادن ما را تماشا می کنی...

۵- التماس دعا... يا حق!!