سال نو مبارک!


يکی دو روز از سال نو گذشته اما اميدوارم که اين تبريک من دير نشده باشه! خدا پدر و مادر خط پرسرعت دانشگاه رو بيامرزه! تا چند روز مياييم خونه بايد عزای پيدا کردن يک خط قابل تحمل رو بگيريم...


بگذريم... حتمن فهميدين امسال چه سالی شد... البته اون کسانی که پارسال بايد پاسخ ميدادن ولی اصلا به روی مبارک خودشون نياوردن فکر نکنن که قصر دررفتن و کسی نفهميده! شب دراز است و...! ياد يک حکايت افتادم که در پست بعدی ان شاءالله می نويسم...


خلاصه پيش به سوی


سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی


التماس دعا.. يا حق!!