سلام...

ديدار آقا از کرمان -كه طولانيترين سفر ايشان به يكي از استانهاي كشور بعد از رهبري ايشان بود- هفته گذشته به پايان رسيد.

آقا در اين سفر به خوبي مواضعشان را در موضوعهاي مختلف تبيين كردند. يكي از جالبترين ديدارهاي ايشان، ديدار با دانشجويان بود.

 

 

 

با وجود اين كه چندروزي از آن ديدار ميگذرد اما اگر كساني هنوز سخنان آقا را نشنيدهاند، حيف است كه اينجا نخوانند. اين عكسها را هم ببينيد...

اين هم گزيدهاي از اين سخنان:

آقای خامنه ای با تاكيد بر موج عظيم آرمانخواهي در اكثر جمعيت جوان كشور، به غفلت و روزمرگي برخي جوانان و نگاه منفي و مايوسانه شمار ديگري از آنان اشاره كردند و افزودند: بخش ديگري از جوانان، بدنبال رشد و توسعه و پيشرفت هستند اما اين اهداف را در تقليد مطلق از الگوهاي غربي دنبال مي كنند كه البته اين راه بجايي نمي رسد.

آقای خامنه ای برخي مخالفتها در مجلس ششم با بحث مبارزه با فساد را، گوشه اي كوچك از تلاش دشمن براي ايجاد حاكميت دوگانه و معطل ماندن كارها در جمهوري اسلامي ايران برشمردند و افزودند: همه بايد هوشيارانه، مراقب اين توطئه باشند.

ايشان با غلط دانستن بحث تقابل اصولگرايي و اصلاح طلبي افزودند: نقطهء مقابل اصولگرايي، اصلاح طلبي نيست بلكه لااباليگري و نداشتن اصول است و نقطهء مقابل اصلاح طلبي هم اصولگرايي نيست بلكه افساد است كه در اين ميان، راه صحيح، «اصولگرايي اصلاح طلبانه» است.

التماس دعا... يا حق!!