سلام...

در يکی دو ماه اخير انقلاب مرحله سرنوشت سازی را پشت سر گذاشت. اين تاخير بيش از يک ماهه من هم به خاطر همين انتخابات بود. بگذريم از اين که  هر کسی طرفدار چه کسی بوده و دوست داشته چه کسی رئيس جمهور شود و...

 اما حالا ديگر وقت اين حرفها نيست! ملت٬ تصميم خودش را گرفته است. حال وقت آن است که همه مردم دست به دست هم داده و رئيس جمهور منتخب را ياری کنند...

اين هم پيام آقا بعد از دور دوم که به راستی برنده اين انتخابات مردم و خود آقا بودند!

التماس دعا... يا حق!!