ما می گوييم تا شرک و کفر هست٬ مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستيم.ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداريم. ما تصميم داريم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفيع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوريم.

امام خمينی(ره)