پنجاه سال عبادت کرديد قبول باشد يک بار هم يکی از و صيت نامه ها را بگيريد و مطالعه کنيد   امام خمينی(ره)