اين کامنت رو يکی برای نوشته قبلی گذاشته:

خميني قول داده بود که خانه براي ما مجاني ميشود. خميني قول داده بود که آب و برق محاني ميشود. خميني قول داده بود که اتوبوس مجاني ميشود. پس اين قولها همه اش الکي بوده که به حکومت برسد پس چرا عمل نميکنيد. قول نداده بود که ما شما را به استبداد بيشتر ميکشيم و شکنجه اتان ميکنيم آزادي را از شما ميگيريم و ..... پس نتيجه ميگيريم که همه اينها دروغ بوده و بس و تو و امثال تو مثل کپک هستيد و ميخواهيد به ما ثابت کنيد که اينها مقدس هستند.

خمينی گفت:

ما می گوييم تا شرک و کفر هست٬ مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستيم.ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداريم. ما تصميم داريم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفيع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوريم.

  1. ريز نوشتم تا ريز بودن طرف رو نشون بدم...
  2. خمينی اين ها رو گفته نه اون ها رو... و البته اگر هم به گفته خمينی پرچم لا اله الا الله بر قلل رفيع کرامت و بزرگواری به اهتزاز دربياد اين آقا هم به نون و آب و برقش می رسه. البته باز هم نه مجانی٬ که دار دنيا دار سعی و تلاشه و بدون تلاش٬ مجانی به کسی چيزی نمی دن...
  3. خمينی وقتی به حکومت رسيد احوالش با وقتی يه طلبه ساده بود هيچ تفاوتی نکرد پس نتيجه اين بابا ... 
  4. کسی نخواست به ايشون چيزی رو ثابت کنه که مقدسه... مگه اين جا کلاس هندسه است.
  5. در مورد کبک هم بايد سر فرصت يه چيزهايی رو بگم...

يا حق

مبارز