ما ملت گريه سياسي هستيم، ما ملتي هستيم كه با همين اشكها سيل جريان مي دهيم و خرد مي كنيم سدهايي را كه در مقابل اسلام ايستاده است... اينها نمي خواهند كه شما براي يك شهيد اسلام گريه كنيد... اينها نمي خواهند كه شما براي كسي كه همه چيزش را براي اسلام داد، اينها نمي خواهند شما زنده نگه داريد يك واقعه اي را كه قدرتهاي بزرگ را آن واقعه كوبيد و در اثر او، شما هم اگر بشويد، مي كوبيد. اينها نمي خواهند اين مسائل واقع بشود.
صحيفه امام- جلد13- صفحه 327