وبلاگ زیبایی ساخته این علی محمد مؤدب. روزی یک شعر برای لبنان.

حدود دو ماه قبل دعوتش کرده بودیم شیراز. خیلی آدم باحالی است.

یکی از شعرهای زیبای این وبلاگ که امید مهدی نژاد گفته:

بجنگ، سید!

ما با تو ایم

هزار بار هم که شده

جنایات صهیونیست ها را محکوم می کنیم

و در گفتگوهای تلفنی با سران مختلف

بر لزوم برقراری صلح تاکید

و خسته هم نمی شویم.

بجنگ، سید!

ما با تو ایم

از امروز

بعضی هایمان مثل قدیم

اسم کودکانمان را نصرالله می گذاریم

و بعضی دیگر

برای اینکه جنگ "در لبنان تمام شود"

دعا می کنیم

و اگر جاده های ارتباطی را نزده بودند

از راه سوریه

برایتان غذا و دارو و سلاح می فرستادیم.

ما با تو ایم، سید!

و حساب ۹۹۹۹۹ کمیته امداد

با توست

فقط چند ماهی مقاومت کن

تا حساب پر شود

ما با تو ایم

حتی اگر شهید شوی

بیل بورد عکست را

که داری دست آقا را می بوسی

در بزرگترین بزرگراه تهران نصب می کنیم

حتی شاید مثل سید عباس موسوی

یکی از خیابان هایمان را هم به نامت کردیم

نمی بینی؟

برایت روزی یک شعر می گوییم

و در وبلاگی که

فقط به خاطر تو درست کرده ایم

post می کنیم

ونمی ترسیم

از اینکه برایمان پیغام های نامربوط بگذارند

پس از چه نگرانی؟

سید حسن!

بجنگ،

ما با تو ایم.

 التماس دعا... دعا برای رزمندگان خط مقدم ما در لبنان فراموش نشود!... یا حق!!