مي دانيد چرا آقاي خامنه اي خطابتان كرديم؟ مي خواهيم براي يك بار هم كه شده همان گونه كه مي خواهيد صدايتان كنيم. همان گونه كه در نجواهاي شبانه مان حضورتان را تا ظهور طلب مي كنيم. چه كج ميروند آنانيكه مي انديشند نه، كه گمان مي كنند شما از القاب و پيوندها خرسند مي شويد و چه بد مي شناسندتان آنانيكه فكر مي كنند گوهر وجوديتان بسته به القاب رهبري و آيت الله است.